O mně

Poskytuji široké spektrum právních služeb ve všech právních odvětvích, zejména se zabývám obhajobou v trestním řízení, zastupováním poškozených v trestním řízení, občanským právem, právem obchodních korporací a zastupováním v řízení před soudy a správními orgány. 

Zabývám se taktéž vymáháním pohledávek a zastupováním v insolvenčním a  exekučním řízení. V roce 2009 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2012 jsem získal na Právnické fakultěUniverzity Palackého v Olomouci titul JUDr.

V letech 2009 – 2020 jsem působil nejprve jako advokátní koncipient a následně jako advokát v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, pobočka Přerov. V roce 2012 jsem složil advokátní zkoušku a od téhož roku jsem zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 14611.

Ve své praxi se věnuji především právu trestnímu, obchodnímu a občanskému. 

Mám zkušenosti s obhajobou v rozsáhlých trestních kauzách, zejména ve věcech týkajících se hospodářské kriminality.

Hovořím anglicky.

AKOI.cz

Advokát JUDr. Filip Opatřil od roku 2021 trvale spolupracuje s advokátkou JUDr. Monikou Ivan.

Právní služby jsou advokáty JUDr. Filipem Opatřilem a JUDr. Monikou Ivan poskytovány v českém a anglickém jazyce. Advokáti úzce spolupracují s vybranými notáři, exekutory, znalci a tlumočníky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan mají své sídlo v Olomouci a pobočku v Zábřeze. Právní služby klientům jsou však poskytovány na území celé České republiky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan jsou schopni poskytovat právní služby i prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, telefon, videohovory apod.). 

Podrobnější informace jsou k dispozici na akoi.cz a na monikaivan.cz.
 

 

Právní služby

Advokát JUDr. Filip Opatřil poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Zastupování v řízení před soudy 
a správními orgány

 

právní zastoupení účastníků řízení před soudy a správními orgány.

Vymáhání pohledávek

 

komplexní právní služby týkající se vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.

Korporátní právo

 

právní služby týkající se vnitřních poměrů obchodních  korporací, zakládání a vznik obchodních korporací včetně zpracování veškeré právní dokumentace, realizace valných hromad, zastupování klientů na valných hromadách, převody podílů.
 

Smluvní právo

 

příprava všech druhů smluv dle individuálních potřeb klienta, revize smluv.

Obhajoba v trestním řízení 

 

komplexní obhajoba obviněných v trestním řízení.
 

Zastupování poškozeného 
v trestním řízení

 

zastupování poškozeného v trestním řízení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, příprava trestních oznámení.

Nemovitosti

 

zajištění kompletní agendy související s převodem nemovitých věcí, včetně přípravy kupní smlouvy, ověření podpisu, realizace advokátní úschovy a zastoupení v řízení před katastrálními úřady; zpracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí (zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene či služebnosti apod.). 
 

Rodinné právo

 

právní poradenství včetně zastoupení před soudy ve věcech rozvodu manželství, péče o dítě, vyživovací povinnosti rodičů k dětem, výživného manžela a rozvedeného manžela, úpravy styku rodiče s dítětem, vypořádání společného jmění manželů.